2030 Érd,

Diósdi út 95-99.

2030 Érd,

Túr utca 5-7.

+36 23 375-592

ligeti.erd@gmail.com

+36 23 375-230

ligetitur.erd@gmail.com

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Iskolánkról

Az Érdligeti Általános Iskola két nagy múltú intézményből alakult
2011. július 11-én: az egyik a több mint 75 éves Széchenyi István Általános Iskola, a másik az akkor 28 éves Hunyadi Mátyás Általános Iskola. Mindkét intézmény jól bevált pedagógiai módszerekkel, programokkal, fejlesztésekkel alakította ki saját arculatát. Ezek ötvözéséből jött létre az új iskola, mely megtartotta mindazt, ami vonzó és sikeres volt a két iskola tevékenységrendszerében.

Küldetésünkaz iskolánkba járó gyermekek képességeit és személyiségét egyénre szabva fejlesztjük változatos és újszerű tanítási módszerekkel, a szülőkkel együttműködve összetartó, értékrend alapú közösséget kovácsolva.

Kiemelt hangsúlyaink: értékközpontú nevelés, gyermekbarát iskola megerősítése, óvoda-iskola, alsó-felső tagozatos és középiskolába lépés zökkenőmentessé tétele mellett az infrastruktúra folyamatos fejlesztése, IKT eszközök beszerzése, innovációs tevékenység.

Alsó tagozatban iskolakóstolgató foglalkozások, differenciált képességfejlesztés, szakkörök, napközi, egyéb szabadidős tevékenységek működnek. A tehetséggondozást szolgálja az angol és német nyelv oktatása, a 2023/24.tanévtől a 4. évfolyamtól heti 4 órában, valamint digitális kultúra oktatása 2022/23. tanévtől a 3. évfolyamtól heti 1 órában.

A felső tagozaton az emelt szintű angol, matematika és emelt óraszámú digitális kultúra oktatása jelenti a tehetséggondozást, az egyéni képességek figyelembevételét. Sportköri foglalkozások, szakkörök, sikeres tanulmányi és feladatmegoldó versenyek, 7. osztály végén orientációs vizsgák, 7-8. évfolyamon pályaorientációs programok, felvételi előkészítők szolgálják a továbbtanulásra való felkészítést.

Iskolánk új arculatához tartozik a tavaszi LIGETI-NAPOK programsorozata.
Nagy hangsúlyt fektetünk a természettudományos tárgyak korszerű oktatására. Rendszeresen részt veszünk tanulmányi versenyeken és különböző vetélkedődön, Az iskolai természettudományos hét programjai között szerepel a negyedikesek laborgyakorlata és a kémia-show.

Nyitottunk a művészetek felé, rajzszakkör, kézműves foglalkozások, énekkar, társastánc tanítása mellett idegen nyelv, sakk, úszásoktatás, sportfoglalkozások színesítik a kínálatot. Kihelyezett tagozata működik iskolánkban a Lukin László Zeneiskolának .

A közösségi élet szervezésében a Diákönkormányzat vállalja a fő szerepet (túrázás, bográcsozás, farsang, suli-buli, projekt- és témanapok, akadályverseny).
Az osztályprogramok élményekkel teli eseményeket, mese- és bábelőadásokat, színház- és mozilátogatásokat, drámaórákat jelentenek a gyerekeknek havi rendszerességgel.

Integráló intézményként foglalkozunk a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztésével, a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésével, felzárkóztatásával.  Az SNI tanulókat gyógypedagógus, logopédus látja el, a BTMN tanulókkal fejlesztőpedagógus foglalkozik. Sajnos, jelenleg a szakemberrel való ellátottságunk nem megfelelő: nincs iskolapszichológusunk, a 2 fő fejlesztőpedagógus nem tudja maradéktalanul ellátni a „papírral” rendelkező tanulókat, óraadó logopédusunk mindössze heti 14 órában tudja ellátni a tanulőkat.

Nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti és fenntarthatóságra nevelésre, természetvédelemre. Több napos tanulmányi kirándulások, erdei iskolai foglalkozások alkalmával az iskola igyekszik a tanulókkal megismertetni Magyarország nevezetes tájegységeit és nemzeti, kulturális értékeit. Az egészség- és környezeti nevelés érdekében külső partnerekkel közösen tevékenykedünk, közös pályázatokon veszünk részt. Olyan tevékenységformák kaptak hangsúlyt, melyek kialakítják az igényt a tanulókban az önálló „zöld” iskolai programok szervezésére (pl. használt ruha gyűjtése a SULIZSÁK program keretében, hasznosanyag-gyűjtés, használt sütőolaj gyűjtése, kihívás napja, túrázás, természetjárás).

A honismeretre nevelést erősíti a Határtalanul! pályázati lehetőség, mely keretén belül a 7. évfolyam tanulói ellátogathatnak a határon túli magyar lakta területekre. A nyári táborozás hazai lehetőségei is adottak többféle helyi szervezésben.

Az iskola végzős nyolcadikosai sikeresen felvételiznek a középfokú intézményekbe. Különösen népszerű az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium és a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium.

INTÉZMÉNYI CÉLKITŰZÉSEK, TERVEINK

 • Egy intézmény életében mind a beiskolázás, mind a tagozatváltás nagy jelentőséggel bír a gyermekek kognitív és szociális fejlődésében. Ezekben a folyamatokban egy modellértékű innováció adaptálása mint új beiskolázási stratégia elem, illetve az alapkompetenciák fejlesztését szolgáló feladatbank létrehozása a siker biztos zálogát jelenti .
 • A körzetünkben található vállalkozó szellemű óvodák pedagógusaival való együttműködésre alapozva közösen létrehozott „feladatcsomagot” alkotnánk. A feladatok gyűjteménye olyan elemekből állna, olyan készségek, képességek fejlesztésére tenne kísérletet, amelyek szükségesek a zökkenőmentes iskolakezdéshez és sikeres tanulmányok folytatásához. A tanítók megismertetnék az óvodapedagógusokat ezek alkalmazásával, rendszeresen ellátogatnának az óvodákba, közös megbeszélések keretében felülvizsgálnák a feladatok hatékonyságát. Visszajelzéseik segítségével az óvodában folyó készség –és képességfejlesztési folyamatok is még hatékonyabbá válhatnak.
 • Hasonló elven működne ez az innováció a tagozatok között. Kiterjesztenénk a folyamatot az alsó-felső tagozat átmenetének sikere érdekében is a magyar és matematika tantárgyakra. az alapkészségekre, kompetenciákra fókuszálva.
 • Támogatjuk a hagyományos, eddig is magas színvonalon megvalósuló programok, versenyek, közösségi események megtartását./ Fáklyás felvonulás, LIGETI-NAPOK,
 • MI MIT TUDUNK? Határtalanul pályázat, Szülők-nevelők alapítványi bálja, tankerületi szintű versenyeink a rajz, irodalmi, labdakidobó, komplex anyanyelvi és természettudományos verseny./
 • A közösségépítés mindig kiemelten fontos egy intézmény életében. A Szülői Klub működtetését illetően terveim között szerepel a klub működtetésnek kiszélesítése . Meghívott előadóval, szakemberekkel segítenénk a szülőket a gyermeknevelési problémák megoldásában, az egyes életszakaszokban megfigyelhető nehézségek konstruktív kezelésében.
 • Intézményünk kiemelt helyen kezeli az óvoda -iskola átmenet gördülékennyé tételét, biztosítva az iskolába induló gyermekek számára a két különböző intézménytípus között.        Mindezeket szem előtt tartva kell folytatni azokat a hagyományos találkozási lehetőségeket, programokat, amelyek bizonyítottan jól beváltak az elmúlt évek alatt, el kell készíteni a szülőknek szóló kiadványokat, amelyek információkat tartalmaznak iskolánk kiemelt céljairól, a pedagógusokról, terveinkről. Támogatom a jövőben is az iskolakóstolgató foglalkozásokat, tájékoztató szülői értekezleteket, nyílt napokat, iskolánkat és a tanítókat bemutató prospektus elkészítését.
 • Terveink között szerepel az alsó tagozaton már hagyományosnak mondható kettős óravezetés („négykezes”)-kéttanítós modell minél több osztályban való bevezetését .A  „négykezes” órák gyakorlatának lényege az, hogy az egyik pedagógus vezeti az órát, és egy kollégája azzal segít, hogy figyeli a tanulók munkáját és beavatkozik azokon a pontokon, ahol úgy látja, valamilyen probléma keletkezett, illetve egyénileg foglalkozik egy-egy támogatást igénylő tanulóval. Már több osztályban is alkalmazzuk, a kollégák hatékonynak és hasznosnak tartják ezt az óravezetési stílust. Ezt a „JÓ GYAKORLATUNKAT ”más intézményekkel is megismertetnénk
 • Az alsó tagozaton nagy kihívást jelent a 16 osztály heti 5 testnevelés órájának megtartása. Kísérleti jelleggel már próbálkoztunk heti 1 óra néptáncoktatással való kiváltására. Újabb kísérletet tennék olyan néptáncot oktató szervezetek megkeresésével, amelyek ezt hosszabb távon is tudják vállalni.
 • Kiemelten támogatott a kézilabda-utánpótlás programban való részvételt.
 • Célunk a délutáni választható foglalkozások körének bővítése, a bevált szakkörök mellett. Jól működő délutáni foglalkozások: énekkar, művészeti szakkörök, kézműves foglalkozások, sakk szakkör, jóga, úszás. Igényfelmérés alapján indulhatnának nyelvi szakköröket, informatika és dráma szakkör.
 • Intézményünkben az óvoda -iskola átmenet biztosítása kiemelt feladat. Ennek a biztonságnak a fenntartása az alsó –felső tagozat közötti váltásnál is hangsúlyos. Ennek érdekében biztosítani kell találkozási lehetőségeket, programokat, amelyek bizonyítottan jól beváltak az elmúlt évek alatt, el kell készíteni a szülőknek szóló kiadványokat, amelyek információkat tartalmaznak iskolánk kiemelt céljairól, a pedagógusokról, terveinkről. Támogatjuk a jövőben is a tájékoztató szülői értekezleteket, nyílt napokat, iskolánkat és a tanárokat bemutató prospektus elkészítését.
 • Fontos a természettudományos tárgyak megszerettetése, minél több diák irányítása természettudományos pályára, a megkezdett „JÓ GYAKORLATOK” folytatása és más intézményekkel való megismertetése.

Ezek a következők:

 • negyedikesek laborgyakorlata
 • a kémia show
 • rendhagyó természetismereti órák alsó tagozatosok részére fizika-kémia témában a tantervnek megfelelően.

Érd, 2022. 02. 06 Szijártóné Somogyi Mónika

intézményvezető

Közelgő események
 1. Osztályozó vizsgák

  június 10 08:00 - június 13 17:00
 2. Osztályozó értekezlet

  június 17 08:00 - június 19 17:00
 3. Utolsó tanítási nap ballagás 11 órától

  június 21 08:00 - 17:00
 4. Tanévzáró ünnepély

  június 28 08:00 - 17:00